Interné DEMDIS diskusie vo vašich spoločnostiach a komunitách

Je pre vás dôležité rozvíjať kultúru otvoreného a férového dialógu vo Vašej spoločnosti a komunite? Vitajte s nami na jednej lodi! Staňte sa partnermi DEMDIS - demokratickej diskusie!

Rozvíjajme kultúru otvoreného dialógu

Poznáme to všetci. Krívajúca komunikácia, obava z úprimného vyjadrenia sa, pocit nevypočutia či dusná klíma v našej práci. To všetko prispieva k „blbej nálade”, nedorozumeniam, nepochopeniu či neefektívnej spolupráci. Dá sa to však aj inak.

(Firemná) kultúra je tmelom spoločností. Kultivuje pocit spolupatričnosti, uľahčuje nám spoluprácu a zvyšuje jej efektivitu. Ako ju však zvelaďovať?

Odpoveďou je férová, otvorená a vecná diskusia. Vzájomným dialógom nachádzame porozumenie, budujeme dôveru a skvalitňujeme kooperáciu pri zdolávaní spoločných výziev.

V DEMDIS tvoríme svet férovej a otvorenej diskusie. Výsledky našej práce nám opakovane ukazujú, že DEMDIS diskusie vedia byť nie len slušné a vecné, ale aj vedú k pestrým zhodám. Budujeme mosty a nachádzame spoločné riešenia.

Preto vám ponúkame unikátnu a originálnu formu interných DEMDIS diskusií (INTERDIS). Ponúkame Vám našu expertízu, metodológiu a skúsenosti s ich realizáciou. Rozvíjajme spoločne kultúru otvorenej diskusie priamo vo Vašich spoločnostiach, organizáciách či komunitách.

Prečo?

Slušným, vecným a úprimným dialógom formujeme svet okolo nás. Ten na oplátku formuje nás. Vhodným výberom digitálnych nástrojov, živých diskusií, či edukačných workshopov vieme presnejšie porozumieť postojom druhých a efektívne zdolávať kolektívne výzvy. Otvorenou diskusiou budujeme dôveru, pochopenie a kultúru v našich komunitách. V opačnom prípade sa trieštime, nespolupracujeme a stagnujeme. Jednoducho strácame všetci.

Slušnou a férovou diskusiou budujeme porozumenie v spoločnosti (konsenzus)

Veríme, s touto filozofiou ste s nami na jednej lodi. Na mieste je však otázka, ako tieto ciele dosahovať. Ako taká interná DEMDIS diskusia vyzerá?

Diskusie na mieru

V DEMDIS si uvedomujeme, že každá spoločnosť, organizácia či komunita má svoje unikátne kontexty, potreby a výzvy. Preto sme rozvíjame našu teóriu modulárnych procesov deliberácií. Táto na prvý pohľad odstrašujúca a komplexná formulácia má však jednoduchú podstatu. Predstaviť si ju môžeme ako spoločné skladanie „LEGO stavebnice” z pestrých blokov (diskusných modulov).

Blokmi sú najmä digitálne diskusie, participatívne nastavovanie priorít, edukačné workshopy, živé deliberácie, a pod.. Každý modul má svoju unikátnu a špecifickú podstatu, formu, vstupy či výstupy. Bloky sú synergicky kombinovateľné, pripájateľné a opakovateľné. Z nich spolu s vami vytvoríme konkrétne podoby stavebnice, aby čo najviac zodpovedala vašim požiadavkám, potrebám, kapacitám a cieľom. S týmto prístupom je proces vysoko flexibilný, stabilný a zrozumiteľný.

Proces diskusie v kocke

Spoločným znakom každej diskusie sú tri rámcové fázy.

Doplnkovými fázami je edukácia, participatívny výber tém a priorít a ďalšie.

Prvým krokom je určenie hlavných účelov diskusie po vzájomnej konzultácii. Môže ísť napríklad o lepšie porozumenie postojov, spoločné (participatívne) riešenie výziev, edukáciu diskusiou, či obrusovanie hrán pri pálčivých témach. Ich spoločným menovateľom je rozvíjanie vnútornej kultúry otvorenej, slušnej a férovej diskusie.

V ďalšom kroku pre vás na mieru nadizajnujeme alternatívne formy procesov s viacerými blokmi: digitálne diskusie; edukačné workshopy; participatívne nastavenie priorít; živé diskusie (deliberácie) a ďalšie... Spolu s vami potom vyberieme ten, ktorý najviac zodpovedá Vašim preferenciám.

Unikátny a špecifický je práve blok digitálnych DEMDIS diskusií. Účastníci v nich (anonymne) hlasujú za výroky a nastoľujú vlastné návrhy. Pomocou pokročilých štatistických metód sa automaticky vytvárajú názorové skupiny diskutujúcich s podobnými názormi. Postoje, ktoré majú väčšinovú podporu v každej skupine považujeme za konsenzuálne. Digitálne diskusie nám vďaka tejto metodike umožňujú presnejšie porozumieť pestrej názorovej mozaike skupín a odhaliť prípadné problematické oblasti, nejasnosti či nedorozumenia. Čo je však najpodstatnejšie, diskusiami objavujeme a budujeme zhody medzi rôznymi názorovými tábormi.

Čo je Polis?
Čo je Polis? Ako funguje? Prečo je dobrým nástrojom? A ako vyhodnocujeme konsenzus?

Jasný a konkrétny výsledok

Výsledky interných diskusií sú konkrétne, vecné a zrozumiteľné. Tie pre vás zhotovíme v podobe komplexného (interného) reportu prípadovej štúdie. Report vám poskytne vhľad do postojov  skupín, názorových štiepiacich línií a alternatívnych riešení daného problému na základe nájdenej zhody.

Výstupy internej diskusie vám umožnia budovať porozumenie, zdolávať výzvy, obrusovať hrany, vzdelávať a rozvíjať kultúru otvorenej diskusie vo vašich spoločnostiach a komunitách.

Tvorme spolu mikrosvety férovej a otvorenej diskusie

Bez zdravých a prosperujúcich organizácií či komunít niet životaschopnej demokracie. Misiou DEMDIS je budovanie (celo)spoločenskej kultúry férovej a otvorenej diskusie a zefektívňovanie kolektívnych rozhodnutí. Pretože všetci sme na jednej lodi.

Staňte sa partnermi demokratickej diskusie a budujme spoločne kultúru férového a otvoreného dialógu v spoločnostiach. Bez diskusie niet porozumenia, dôvery ani spolupráce.

Tešíme sa na spoluprácu a dialóg!

Napíšte nám a vstúpme do dialógu

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.