Čo ohrozuje tradičnú rodinu? LGBTI komunita či kultúrne vojny? (Výsledky)

Čo je „tradičná rodina”? A skutočne ju ohrozuje LGBTI komunita? Či problém spočíva skôr v iných faktoroch?

Práve na tieto otázky sme hľadali odpoveď spolu s 287 diskutujúcimi, ktorí spolu odovzdali 8800 hlasov a 83 komentárov.

V čom sme teda dokázali nájsť zhodu na jednu z najkontroverznejších tém?

Kompletný report z diskusie si môžete stiahnuť aj v PDF podobe.

Najkonsenzuálnejšie komentáre

  1. Rodina by mala najmä prinášať lásku a zabezpečovať sociálnu a citovú stabilitu jej členom. [17]
  2. Rodinu ohrozuje alkoholizmus. [7]
  3. Pre dieťa je vhodnejšie, ak vyrastá v láskavej rodine než v detskom domove. [14]
  4. Každý si zaslúži rešpekt, pokým neubližuje druhým. [21]
  5. Rodinu ohrozuje ekonomická neistota. [5]
  6. Ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach. [18]
  7. Rodinu ohrozuje celospoločenská nestabilita, rozhádanosť a narastajúca nenávisť. [22]
  8. Rodinu ohrozuje domáce násilie a nenávisť. [8]
  9. Rodinu ohrozuje nedostatok podpory zo strany štátu. [9]

Kto sa zapojil?

Priestorové vykreslenie názorových skupín.

Skupina A

Účastníci zo skupiny A si myslia, že tradičná rodina je len otec, matka a deti [0]. Na strane druhej však uznávajú, že „ak si našli rozvedení rodičia nových parterov a spoločne vychovávajú deti, stále ide o rodinu” [13].

Diskutujúci zo skupiny A vnímajú ako ohrozenie rodiny aj LGBTI komunitu [3]. Zrejme aj preto, že viac ako polovica z nich si myslí, že „LGBTI páry nie sú prirodzené a preto ma iritujú” [2]. Na strane druhej však deklarujú, že nemajú nič “proti registrovaným partnerstvám, ale aby vychovávali deti dve osoby rovnakého pohlavia, je nebezpečné pre zdravý vývoj detí” [32].

Skupina B

Diskutujúci z prvej skupiny B vnímajú rodinu ako organický koncept, ktorý nie je nevyhnutne viazaný na presne definovanú skupinu osôb, ale skôr na účel, ktorý plní. Z tohto dôvodu si myslia, že rodina nie je len otec, matka a deti [0], ale aj širší okruh ľudí.

Práve z týchto dôvodov vnímajú koncept tradičnej rodiny ako mýtus, keďže žijeme v spoločnosti kde polovica manželstiev končí rozvodom [12]. Brojenie proti LGBTI komunite v mene ochrany tradičnej rodiny preto vnímajú ako zneužívanie tohto pojmu populistami na zakrytie iných motívov (homofóbia, xenofóbia) [1].

Konsenzuálne hodnoty

Diskusia ukázala zhodnú podporu nosných pilierov našej spoločnosti – princípov rovnosti, slobody, tolerancie a vzájomného rešpektu.

Tretí najkonsenzuálnejší komentár ukazuje spoločné uznanie v to, že „každý si zaslúži rešpekt, pokým neubližuje druhým” [21]. Toto presvedčenie potvrdzuje zhoda aj na tom, že „môžeme byť kým chceme a robiť čo chceme, ak neubližujeme druhým” [53]. V top desiatich konsenzuálnych komentároch sa taktiež vyskytol názor, že „ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach” [18]

Čo je rodina?

Diskusia ukázala, že sami nemáme úplne jasno v tom, čo koncept tradičnej rodiny predstavuje. To nám však nebránilo v identifikovaní kľúčových funkcií, ktoré sú pre zdravé a funkčné rodiny nevyhnutnosťou.

Rodina nie je len otec, matka a deti. Napriek tomu, že skupina B jednoznačne nesúhlasila s týmto tvrdením, na základe ostatných hlasovaní možno usúdiť, že v konečnom dôsledku vnímajú ako súčasť rodiny aj širší okruh ľudí. Svedčia o tom ich názory, že rodinou sú napríklad aj rozvedení manželia s deťmi [13], starí rodičia [59], či aj najlepší priatelia [10].

Napriek týmto nejasnostiam však mala drvivá väčšina diskutujúcich jasno v tom, že rodina je primárne definovaná cez funkcie, ktoré plní. Najkonsenzuálnejší názor diskusie spočíval v tom, že „rodina by mala najmä prinášať lásku a zabezpečovať sociálnu a citovú stabilitu jej členom. [17]”

Čo ohrozuje rodiny?

Vzájomná diskusia ukázala, že hrozby rodiny vnímame primárne inde ako v LGBTI komunite. Hlavné faktory vplývajúce na zdravé fungovanie rodiny spočívajú v dvoch rovinách – spoločenský fenoménoch a nevhodnej štátnej politike.

Diskutujúci konsenzuálne uznávajú, že spomedzi sociálnych faktorov je v kontexte ochrany rodiny problémom alkoholizmus [7], domáce násilie a nenávisť [8], ako aj médiá, promiskuita, peniaze a ego [25].

Okrem toho však vnímame problém aj v neadekvátnej štátnej politike, pretože hrozbu pre rodinu vidíme v nedostatku podpory zo strany štátu [9], ako aj v celkovej ekonomickej neistote [5].

Prekvapivá bola zhoda aj na tom, že „kresťania a konzervatívci musia hľadať príčinu svojho pozvoľného úpadku vo vnútri a nie v druhých,“ [41] ktorý dokresľuje vnímanie spoločnosti diskusie na túto tému.

Postavenie LGBTI komunity v spoločnosti

Napriek tomu, že skupina B vidí v LGBTI komunite ohrozenie rodiny sa ukazuje, že majú pochopenie pre ich spôsob života. Základné východisko spočíva v podpore názoru, že „aj LGBTI sú ľudia” [36] z čoho vyplýva aj zhoda na tom, že „môžeme byť kým chceme a robiť čo chceme, ak neubližujeme druhým” [53].

Na strane druhej však diskusia ukázala z čoho môže prameniť antipatia časti spoločnosti voči LGBTI komunite, keďže diskutujúci sa zhodli na tom, že „je škoda, že v zahraničí sa na Prideoch LGBT prejavujú vulgárne prostitúti. Aj u hetero sú, no neukazujú vulgaritu na verejných pochodoch” [54].

To však nič nemení na vzájomnom uvedomení, že by sme nemali hádzať všetkých do jedného vreca a zovšeobecňovať. Zhodu sme našli na taktiež tom, že “aj v menšinových skupinách je rozdiel v zaradení. Slušní LGBTI, sú obohatením a pomocou spoločnosti rovnako ako heterosexuáli” [68].

Záver

Diskusia o spoločenskom postavení LGBTI komunity a párov rovnakého pohlavia dlhodobo polarizuje nie len našu spoločnosť. DEMDIS diskusia však opäť ukázala, že ak sa sústredíme na vecné argumenty a spoločné hodnoty, tak so správnym nástrojom v rukách sme schopní nachádzať spoločnú reč aj na tie najkontroverznejšie témy.

Konverzácia totiž ukázala, že rodinu primárne definujú jej funkcie, ktoré napĺňa. Ide teda napríklad o zabezpečovanie lásky, či sociálnej, emocionálnej a finančnej stability. V tomto kontexte preto nie je až tak dôležité, či sú jej členmi aj starí rodičia, noví partneri rozvedených manželov, naši priatelia, alebo nezosobášené či bezdetné páry.

Z diskusie zároveň vyplynulo, že ohrozenia rodiny spočívajú najmä v tom, že narúšajú práve tieto funkcie. Hlavné riziká preto spoločne vidíme najmä v ekonomickej nestabilite, domácom násilí, alkoholizme, nedostatku podpory zo strany štátu, či egu. A nie v sexuálnej orientácii členov rodiny.

Ďalším záverom diskusie je potvrdenie konsenzu z predošlých diskusií na tom, že svet je pestrofarebný a nemali by sme odsudzovať autora, ale hodnotiť vecnosť prejavu, ktorý hovorí. Práve tieto hodnoty sa opäť reflektovali v zhode na to, že “Slušní LGBTI, sú obohatením a pomocou spoločnosti rovnako ako heterosexuáli,” ak preto dlhodobo poukazujú na vlastnú diskrimináciu a homofóbiu, mali by sme vzájomne vstupovať do konštruktívnej diskusie. A počúvať, čo chce druhá strana povedať a v čom vidí problémy.

Pretože všetci sme len ľudia, ktorí si zaslúžia rešpekt.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Tím DEMDIS

Polis

Kompletný Polis report nájdete na pol.is/report/r8w8a9pkxkhpcajtnrn9x

Odpojiť Facebook účet
Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.